04/05/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Sepidrood Rasht

20:45

3 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 800

رخداد های بازی

26

46

47

61

90

91

92

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 69 88
6 79 22
11 63 30
44
10
3
12
8
4
7
69

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

18
27
1
9
88
30
17
22

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 93 19
11 87 32
10 91 30
7
26
9
4
22
21
5
3

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
34
19
33
30
27
40
32