23/01/1397

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Zobahan Isfahan

17:00

1 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

31

46

76

85

90

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 94 66
88
7
3
17 58 8
33
5
12
69 64 11
2

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

4
66
8
45
31
44
1
11
30

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 33 70
1
10
6
80 73 16
42
2
90
24 61 74
17
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
23
32
74
22
16
70
40