09/01/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saipa Tehran

18:45

1 : 2

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Azadi

رخداد های بازی

6

22

26

58

73

75

90

92

92

94

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
21
22
31
3
14
6
9 66 10
13 63 4
11 86 17

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
18
16
17
32
28
27
4
1

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
3
2
70
11
18
90 67 15
44
77
8 84 69
88

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

21
23
69
12
38
26
15
25
37