22/10/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Foolad Khouzestan

14:00

1 : 1

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 350

رخداد های بازی

23

48

57

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 80 74
4
1
10
6
40
42
32
90
24 92 20
3

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

18
22
70
20
76
8
74

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 46 14
99
9
10 73 44
15
56
26
40 70 23
7
1

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

14
44
48
25
23
70
27
18
30