15/10/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Naft Tehran

16:30

0 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

49

78

88

88

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
7
23 73 80
15 66 88
11
40
10
20
16
4
60

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

80
22
88
24
65
12

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
70
1
88 74 25
11
18
77
15
19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
37
44
38
26
21
25