31/05/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Sepidrood Rasht

20:15

0 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

61

81

86

92

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 59 12
20
6
9 52 30
4
1
10
70
24
88 77 69
7

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
14
30
17
12
23
21
69

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
47 67 17
8
3
1
33
7
9
6
5
10 88 77

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

18
17
78
35
77
55
50
99