15/09/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Perspolis Tehran

15:00

0 : 1

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 15000

رخداد های بازی

81

82

83

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
70
1
90 74 10
11
18
77 89 69
15 56 2
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
44
21
25
88
37
69
12
10

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 78 69
13
6 8 18
10
1
2
44
88 72 12
7
33
4

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
8
17
18
12
23
21
69
9