04/09/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Foolad Khouzestan

15:15

0 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

85

87

87

89

91

92

94

94

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
4
1
10 87 70
17
3
42
6
2
77 69 9
24 94 22

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
11
20
32
22
16
70
99
9

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 70 9
20 41 6
88 87 3
12
11
99
19
24
5
2
23

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

1
31
9
44
30
6
3
17