04/09/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Gostaresh Foulad

17:30

2 : 0

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Azadi

رخداد های بازی

63

86

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
99
9
10 66 25
77
70 72 23
15
26
7
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
25
11
27
18
37
12
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 83 7
2
23 46 9
4
20
24 85 14
18
22
5
88

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
90
17
7
16
1
9
14