03/09/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Naft Tehran

14:30

3 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 1273

رخداد های بازی

34

41

46

51

52

53

92

94

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 68 66
23
15
11
6
10
88 57 65
8
12

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

22
66
24
40
65
16
4
60
5

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

92
11
10 84 21
7
28
17
22
9
5 70 24
37
19 55 75

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
21
74
29
24
30
27
60
75