29/08/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

14:45

3 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 0

رخداد های بازی

5

40

50

66

78

78

85

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

66
24
1
2
14
88
19 91 30
27 29 32
70
28
77

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

10
40
29
33
30
32

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
47 46 10
8
3 86 12
55
1
78
11 64 77
7
14
99

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

2
18
70
12
10
35
77