06/07/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Teraktorsazi Tabriz

14:00

1 : 2

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 2200

رخداد های بازی

8

14

25

47

55

72

73

85

85

85

89

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24 85 29
1
2
47 58 19
6
27 95 40
16
23
70
30
77

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

19
40
29
33
42
26
32

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14 70 11
6 59 19
10
77
70 70 34
15
48
12
26
7

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

9
44
11
21
30
19
34
88