04/07/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Khouzestan

17:30

1 : 1

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

20

29

30

30

42

55

69

88

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27 79 12
9
5
1
6
18
17
30
11 54 19
4
23 69 88

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

2
12
26
34
88
77
3
19

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 66 17
11
4
1
10 83 8
24
3
42 46 70
6
2
77

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

23
70
15
17
22
16
99
8
9