30/06/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Gostaresh Foulad

17:55

0 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 600

رخداد های بازی

13

49

91

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
10
1 46 12
70
15
48 46 44
26
34 91 77
7

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

9
77
44
11
25
12
19
88

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
27
7
3
61
18 78 70
23
10 63 17
5
8 46 47
11

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

47
1
6
17
36
20
70
73