23/06/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Naft Abadan

18:45

2 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Qods

تعداد تماشاچی : 2700

رخداد های بازی

6

6

14

31

41

66

93

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
5
13
29
16
17
11
8
61
6
19 46 20

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

20
22
23
14
18
9
1

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 72 46
13
6
10
33
1
12 69 88
44
24
69 85 70
7

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
46
21
2
70
88
9