24/06/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Saipa Tehran

17:00

3 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 2200

رخداد های بازی

24

44

47

49

61

66

91

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 73 28
21
4
14 68 17
2
6
33
1
5
9
11 67 32

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
18
12
28
17
3
32
40
15

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
1 66 22
11
4
9 56 75
37
3
10 77 21
7
23

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

92
24
30
5
75
19
17
21
22