16/06/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Perspolis Tehran

17:15

0 : 3

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 20102

رخداد های بازی

16

71

73

77

86

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
3
2 77 77
70
1
10
69
90 65 9
11
18
19 85 88

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

21
25
88
12
44
77
15
9

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
10
44
34
21
48
7
1
70

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
27
25
28
23
11