02/06/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Naft Tehran

18:40

1 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1650

رخداد های بازی

70

92

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 69 78
9
6
10
60 82 2
88
24 82 65
8
20
12
4

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
15
65
27
66
40
26
78

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

47 62 27
7
1
73
18
70
10 67 9
5
8
11
3

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

27
9
20
44
61