20/05/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Pars Jonoubi Jam

20:30

1 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

1

33

45

49

80

92

92

95

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 71 27
7
3
1
14 88 18
12
44
4
20
8 66 10
11

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

10
99
34
27
40
13
18
5

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17 85 55
47 81 36
8 59 50
33
35
3
7
9
6
5

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

18
37
78
77
70
55
36
50
10