06/05/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Pars Jonoubi Jam

20:00

1 : 4

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 150

رخداد های بازی

10

26

41

44

47

60

65

67

68

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
1
10 53 7
14
12
44
27 73 20
4
18
8 82 11
5

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
3
40
99
13
20
11

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 46 27
10
16
5
61
8
1
11

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
27
26
7
21