05/05/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Zobahan Isfahan

19:05

2 : 2

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

رخداد های بازی

20

21

31

47

68

68

81

90

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 86 20
88
7
8 17 19
23
31
9 53 30
12
11
2
3

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20
1
15
19
25
44
30
17

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
4 63 18
47
1
70
73
10 61 17
5
8
11 74 7
3

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

7
9
61
20
18
17
55