31/01/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Khouzestan

17:45

1 : 3

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 800

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

رحيم حاجي لو

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

20

32

33

38

64

66

82

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 73 11
2
70 89 37
45
23
4
27 83 24
17
5
7
3

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
77
30
19
22
37
1
24
96

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 71 21
4
7
8
77 60 2
22
18
88 74 32
3
5

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
27
30
70
2
99
40
32