14/12/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Mashinsazi Tabriz

16:00

1 : 0

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

محمد رضا مديرروستا

کمک داور دوم

جعفر مهاجر

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

34

39

44

51

70

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

68 46 66
77
1
99
8
5
88 46 10
44
33
9 85 70
17

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

10
2
15
66
18
13
22
70

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 54 15
11
45
26
30
5
7
96
22
27 70 16
17

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

16
1
14
32
15
29
19