28/11/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Gostaresh Foulad

15:00

2 : 2

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1100

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

هادي طوسي

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

روح الله شريفي

رخداد های بازی

13

36

37

68

75

78

90

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

19 73 14
10 87 37
16
29
20
7
1
4 58 77
8
61
5

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

14
11
88
33
37
77
71

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 84 17
4
7
8
18
88 64 20
3
6
99
40
9 70 21

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
70
2
15
5
22
17