21/11/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Saipa Tehran

15:00

2 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 67

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

مهدي الوندي

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

3

23

51

53

59

60

63

77

87

90

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37 69 45
18
88
4
20
2
40
5
7 83 11
10 69 24
90

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
1
3
45
24
32
23
14
11

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70
16
5
11 46 7
1
29 92 71
20
61
77 70 14

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
14
37
27
71
7
88
12
4