21/11/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Siah Jamegan

15:00

2 : 1

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

علي باي

رخداد های بازی

47

63

78

81

85

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
94
70
9
14 63 91
3
11 68 8
44
31
90 46 86
5

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

6
28
8
86
16
88
2
21
91

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
55
15
6
14 75 10
47 88 23
20
18
7
68
79 84 12

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

23
2
27
30
75
12
10
22
9