24/10/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Sepahan Isfahan

14:00

1 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 850

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

علي اکبر نوري

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

علي باي

رخداد های بازی

57

66

67

86

91

92

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17
9 82 77
88
21 63 7
55
1
5
6
33 75 10
23

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
37
10
77
70
27
39

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
13 85 21
4
7
6
2
23
24
10 88 5
27 74 11

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
5
37
99
36
21
11