19/09/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saba Qom

14:15

4 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

رضا مهدوي

رخداد های بازی

29

29

30

35

53

67

84

90

92

92

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70 80 14
3
1
8 85 27
18
7
16
20
30 47 75
88

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

6
77
75
26
14
27
24

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17 83 37
3
10 56 7
21
55
1
9 71 19
5
6
23

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
37
26
99
19
27
11