25/06/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Gostaresh Foulad

18:30

1 : 1

هفته 6

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

56

86

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10 81 9
70 77 11
14
16
5
1
29
8
61
77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
99
11
6
80
2
9

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 81 7
21
6 64 18
9
11
3
22
19
5
10
17

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
18
1
4
14
7