25/06/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Saba Qom

17:00

2 : 2

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

ياسر همرنگ

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

حمزه علي سليمي

داور چهارم

حسين زياري

رخداد های بازی

33

44

47

55

57

61

86

93

93

96

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70 83 18
3
1
6 88 20
30 72 8
88
10
7
16
4

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

2
20
75
18
14
8
22

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 74 8
24
7 81 90
50 63 27
6
9
3
2
17
21
4

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

27
18
1
28
8
90
5