لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ماشین سازی تبریز 1 سپيدرود رشت 1 1397/05/19 18:00
week 18 سپيدرود رشت 1 ماشین سازی تبریز 1 1397/11/26 16:00