لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال خوزستان 2 سپيدرود رشت 0 1397/06/02 20:15 غدیر
week 20 سپيدرود رشت 1 استقلال خوزستان 2 1397/12/10 16:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال خوزستان 0 سپيدرود رشت 0 1396/06/30 19:35 غدیر
week 22 سپيدرود رشت 1 استقلال خوزستان 1 1396/11/13 15:15 سردار جنگل