لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد خوزستان 3 داماش گيلان 1 1392/05/19 20:30
week 19 داماش گيلان 1 فولاد خوزستان 2 1392/09/29 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 داماش گيلان 1 فولاد خوزستان 1 1391/04/30
week 18 فولاد خوزستان 2 داماش گيلان 2 1391/10/05
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 داماش گيلان 3 فولاد خوزستان 2 1390/07/22
week 27 فولاد خوزستان 1 داماش گيلان 1 1390/12/19
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 داماش گيلان 0 فولاد خوزستان 1 1387/08/01
week 28 فولاد خوزستان 3 داماش گيلان 0 1387/12/04
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فولاد خوزستان 2 داماش گيلان 1
week 29 داماش گيلان 0 فولاد خوزستان 2