لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ملوان بندر انزلي 0 داماش گيلان 0 1392/05/10 22:00
week 17 داماش گيلان 0 ملوان بندر انزلي 3 1392/09/15 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 داماش گيلان 0 ملوان بندر انزلي 0 1391/06/08
week 24 ملوان بندر انزلي 3 داماش گيلان 1 1391/11/10
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ملوان بندر انزلي 0 داماش گيلان 1 1390/07/29
week 28 داماش گيلان 0 ملوان بندر انزلي 0 1391/01/04
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 داماش گيلان 1 ملوان بندر انزلي 2 1387/08/10
week 30 ملوان بندر انزلي 1 داماش گيلان 1 1388/01/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 داماش گيلان 0 ملوان بندر انزلي 0 1386/08/11
week 29 ملوان بندر انزلي 1 داماش گيلان 1 1387/02/05
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 داماش گيلان 2 ملوان بندر انزلي 2 1383/06/27
week 17 ملوان بندر انزلي 3 داماش گيلان 0