لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 مس كرمان 1 داماش گيلان 1 1392/08/12 15:00
week 30 داماش گيلان 1 مس كرمان 1 1393/01/22 19:00 شهید عضدی
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 مس كرمان 1 داماش گيلان 0 1391/06/03
week 23 داماش گيلان 0 مس كرمان 1 1391/11/06
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 داماش گيلان 1 مس كرمان 1 1390/06/18
week 23 مس كرمان 2 داماش گيلان 2 1390/11/09
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 داماش گيلان 2 مس كرمان 2 1387/09/01
week 32 مس كرمان 1 داماش گيلان 0 1388/01/23
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس كرمان 2 داماش گيلان 0 1386/08/18
week 30 داماش گيلان 0 مس كرمان 0 1387/02/12