لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپيدرود رشت 0 نفت مسجد سلیمان 1 1397/09/02 15:00
week 28 نفت مسجد سلیمان 1 سپيدرود رشت 1 1398/02/13 17:30
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 29 نفت مسجد سلیمان 1 سپيدرود رشت 0 1396/01/10
week 12 سپيدرود رشت 1 نفت مسجد سلیمان 0 1395/08/08