لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سپيدرود رشت 1 پارس جنوبي جم 0 1397/08/11 15:30
week 26 پارس جنوبي جم 2 سپيدرود رشت 2 1398/01/30 19:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پارس جنوبي جم 3 سپيدرود رشت 1 1396/08/11 15:30 تختی
week 26 سپيدرود رشت 1 پارس جنوبي جم 0 1397/01/10 18:45 سردار جنگل
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 23 سپيدرود رشت 0 پارس جنوبي جم 0 1395/11/16
week 6 پارس جنوبي جم 1 سپيدرود رشت 1 1395/06/18