لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 آبی پوشان تهران 1 سپيدرود رشت 0 1400/09/18 14:00
week 18 سپيدرود رشت 0 آبی پوشان تهران 0 1401/01/15 20:10