برنامه بازی ها Malavan Anzali - League Division 1 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/07/24 15:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

0 - 0

Malavan Anzali

1400/08/01 15:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1400/08/09 14:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

0 - 0

Malavan Anzali

1400/08/15 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

2 - 1

Pars Jonoubi Jam

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

0 - 1

Malavan Anzali

1400/08/26 14:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

مس شهر بابک

1400/09/01 14:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Malavan Anzali

1400/09/11 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

-

Mes Kerman

1400/09/17 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

-

Malavan Anzali

1400/09/23 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

-

خوشه طلايي ساوه

1400/10/04 14:00