برنامه بازی ها Raika Babol - League Division 1 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

2 - 2

Raika Babol

1400/07/25 17:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

2 - 0

Mashinsazi Tabriz

1400/08/01 14:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

Raika Babol

1400/08/09 15:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

0 - 0

Malavan Anzali

1400/08/15 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

3 - 0

Raika Babol

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

1 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/08/26 14:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

1 - 1

Vista Tourbin

1400/09/01 14:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

1 - 0

Raika Babol

1400/09/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

-

Esteghlal Khouzestan

1400/09/17 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

-

Raika Babol

1400/09/23 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

-

شهرداري آستارا

1400/10/04 14:00