برنامه بازی ها Esteghlal Khouzestan - League Division 1 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/07/24 15:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

Shams Azar Qazvin

1400/08/01 17:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

2 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/08/09 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 3

Arman Gohar Sirjan

1400/08/15 15:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/26 14:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

1 - 2

Esteghlal Khouzestan

1400/09/01 14:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Malavan Anzali

1400/09/11 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Raika Babol

-

Esteghlal Khouzestan

1400/09/17 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

-

Qashqaei Shiraz

1400/09/23 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Vista Tourbin

-

Esteghlal Khouzestan

1400/10/04 14:00