برنامه بازی ها شاهين شهرداري بوشهر - League Division 1 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 2

Qashqaei Shiraz

1400/07/25 17:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/01 15:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

Raika Babol

1400/08/09 15:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/15 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

شهرداري آستارا

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/26 14:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 2

Pars Jonoubi Jam

1400/09/01 14:45

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Vista Tourbin

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/09/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

-

مس شهر بابک

1400/09/17 14:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

-

شاهين شهرداري بوشهر

1400/09/23 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

-

Shams Azar Qazvin

1400/10/04 14:00