برنامه بازی ها Qashqaei Shiraz - League Division 1 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 2

Qashqaei Shiraz

1400/07/25 17:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

1 - 0

Saipa Tehran

1400/08/01 15:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1400/08/09 14:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

3 - 0

استقلال ملاثاني

1400/08/15 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mashinsazi Tabriz

0 - 1

Qashqaei Shiraz

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

0 - 0

شهرداري همدان

1400/08/26 14:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

Qashqaei Shiraz

1400/09/01 14:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

1 - 0

Raika Babol

1400/09/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

-

Vista Tourbin

1400/09/17 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

-

Qashqaei Shiraz

1400/09/23 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Qashqaei Shiraz

-

Mes Kerman

1400/10/04 14:00