لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فجر سپاسي شیراز 2 داماش گيلان 2 1392/06/14 18:40
week 23 داماش گيلان 1 فجر سپاسي شیراز 3 1392/10/26 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فجر سپاسي شیراز 6 داماش گيلان 1 1391/06/25
week 25 داماش گيلان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1391/11/21
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فجر سپاسي شیراز 0 داماش گيلان 1 1390/05/21
week 20 داماش گيلان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1390/10/25
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فجر سپاسي شیراز 1 داماش گيلان 1 1387/07/26
week 22 داماش گيلان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1387/10/27
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فجر سپاسي شیراز 2 داماش گيلان 0 1386/07/06
week 24 داماش گيلان 0 فجر سپاسي شیراز 1 1386/12/20
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 داماش گيلان 0 فجر سپاسي شیراز 2
week 23 فجر سپاسي شیراز 0 داماش گيلان 1