لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 داماش گيلان 1 تراکتور تبریز 0 1392/06/29 17:15
week 25 تراکتور تبریز 0 داماش گيلان 0 1392/11/11 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 تراکتور تبریز 2 داماش گيلان 2 1391/08/09
week 31 داماش گيلان 1 تراکتور تبریز 2 1392/01/08
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 داماش گيلان 2 تراکتور تبریز 3 1390/05/25
week 21 تراکتور تبریز 3 داماش گيلان 1 1390/10/29