لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 داماش گيلان 1 سايپـا تهران 1 1392/05/03 22:00
week 16 سايپـا تهران 2 داماش گيلان 3 1392/09/08 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سايپـا تهران 2 داماش گيلان 0 1391/05/16
week 21 داماش گيلان 1 سايپـا تهران 1 1391/10/24
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 3 داماش گيلان 0 1390/06/02
week 22 داماش گيلان 0 سايپـا تهران 3 1390/11/05
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 داماش گيلان 1 سايپـا تهران 1 1387/06/21
week 23 سايپـا تهران 4 داماش گيلان 1 1387/11/03
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 سايپـا تهران 1 داماش گيلان 2 1386/09/09
week 32 داماش گيلان 1 سايپـا تهران 0 1387/02/22
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 داماش گيلان 0 سايپـا تهران 1
week 24 سايپـا تهران 0 داماش گيلان 0