لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سپيدرود رشت 0 چوکاي تالش 1 1400/10/07 14:00
week 21 چوکاي تالش 1 سپيدرود رشت 0 1401/02/06 20:30