لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپيدرود رشت 2 شهرداری ماهشهر 1 1400/08/23 14:15
week 14 شهرداری ماهشهر 2 سپيدرود رشت 1 1400/12/08 14:30