10/19/2018

Match Detail

Sepidrood Rasht - Zobahan Isfahan

16:00

Match Events

Main Players Zobahan Isfahan

Player Name

T-shirt

Substitute player

T-shirt

Substitute player Zobahan Isfahan

Player Name

T-shirt

Main Players Sepidrood Rasht

Player Name

T-shirt

Substitute player

T-shirt

Reserve Player Sepidrood Rasht

Player Name

T-shirt