لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس رفسنجان 0 صنعت نفت آبادان 0 1399/11/11 15:30
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 25 صنعت نفت آبادان 1 مس رفسنجان 0 1394/11/19
week 6 مس رفسنجان 0 صنعت نفت آبادان 0 1394/06/25
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 19 صنعت نفت آبادان 1 مس رفسنجان 1 1394/01/17
week 8 مس رفسنجان 1 صنعت نفت آبادان 1 1393/09/11